ligowiec.net strona g³ówna
redaktor dy¿urny:
maggi
pi³ka no¿na / klasa okrêgowa
pi³ka no¿na / klasa okrêgowa Bengoro - 24.09.2018 22:30
D³ugosz trenerem bramkarzy Iskierki
autor: maggiZbigniew D³ugosz, by³y pi³karza oraz trener Pogoni Szczecin przejmuje pieczê nad bramkarzami dru¿yny Dumy Prawobrze¿a.

- Trener D³ugosz jest trenerem z niesamowit± wiedz± i do¶wiadczeniem. Osobi¶cie uwa¿am go za rewelacyjnego fachowca, co potwierdzi³ trenuj±c bramkarzy Pogoni Szczecin - mówi dyrektor klubu Dariusz Piñkowski. - W¶ród podopiecznych popularnego 'D³ugiego' znalaz³y siê nazwiska takich renomowanych bramkarzy jak Bogus³aw Wypar³o, Krzysztof Pilarz, Waldemar Grzanka, Bartosz Fabiniak, Boris Peskovic, Radek Majdan, Krzysztof Pyskaty i Radek Janukiewicz. Jestem wyj±tkowo spokojny, ¿e nasi zawodnicy równie¿ znajd± z trenerem wspólny jêzyk.
pi³ka no¿na / III liga
pi³ka no¿na / III liga Bengoro - 24.09.2018 13:44
Kolejna pora¿ka rezerw Pogoni
autor: aszef Mimo wzmocnieñ z 1 zespo³u rezerwy Pogoni Szczecin przegra³y z KKS-em Kalisz 1:2. - Byli¶my zespo³em lepiej operuj±cym pi³k±, ale musimy d±¿yæ do tego, by tworzyæ jeszcze wiêcej sytuacji bramkowych - podkre¶li³ Andrzej Tychowski.

Od pocz±tku sobotniego spotkania szczecinianie nadawali tempo grze. W 4. minucie gospodarze objêli prowadzenie po strzale Dawida B³anika. - Trzeba zaznaczyæ, ¿e byli¶my dzi¶ silniejszym zespo³em - powiedzia³ dla pogonszczecin.pl trener Pogoni II. - Mieli¶my wzmocnienia z pierwszej dru¿yny i to by³o widaæ na boisku. Pocz±tek meczu w naszym wykonaniu by³ bardzo dobry. Grali¶my du¿o miêdzy formacjami przeciwnika i szybko objêli¶my prowadzenie. Przy prowadzenie Portowcy mieli okazje do zdobycia kolejnych bramek.
pi³ka no¿na / III liga
pi³ka no¿na / III liga arti15 - 23.09.2018 19:39
570-457-0788
autor: arti15Koszaliñski Ba³tyk przegra³ kolejne spotkanie w rozgrywkach trzeciej ligi. W niedzielê 23 wrze¶nia podopieczni Mariusza Lenartowicza, tym razem przegrali na wyje¼dzie 0:1 ze ¦wietem Skolwin.

Ba³tyk jedyn± bramkê w spotkaniu straci³ w 70 minucie, a jej autorem zosta³ Adam Nagórski. Koszalinianie, równie¿ mieli swoje okazje bramkowe, a najlepsz± z nich zmarnowa³ Pawe³ £ysiak.

inne / boks
inne / boks Bengoro - 23.09.2018 19:15
684-711-8151
Piê¶ciarze Skorpiona Szczecin maj± kolejne powody do rado¶ci. W sobotni wieczór dru¿yna ze Stolicy Pomorza Zachodniego pokona³a ekipê Wielkopolski w rozgrywkach Ekstraligi Boksu Olimpijskiego i umocni³a siê tym samym na pozycji lidera.

Oba zespo³y s± powszechnie uwa¿ane za najmocniejsze w stawce i istnieje du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e to w³a¶nie one bêd± rywalizowaæ na prze³omie pa¼dziernika i listopada o miano ligowych mistrzów Polski. Na razie dwukrotnie spotka³y siê w fazie grupowej i obie te konfrontacje by³y zaciête i wyrównane. W pierwszej kolejce ekstraklasowych rozgrywek nieco lepsi byli piê¶ciarze z Wielkopolski, którzy na w³asnym terenie wygrali 13:11. Przed sobotnim spotkaniem w Szczeciñskim Domu Sportu Skorpion nie ukrywa³, ¿e chce siê zrewan¿owaæ rywalom za tamt± pora¿kê.
pi³ka no¿na / klasa okrêgowa
pi³ka no¿na / klasa okrêgowa 606-932-5723 - 23.09.2018 16:00
Twierdza na Topolowej dalej niezdobyta
autor: dqwpW sobotê Duma Prawobrze¿a pokona³a MKS Odra Chojna 2:1. Spotkanie trzyma³o w napiêciu do ostatniej minut.

Go¶cie przyjechali do Szczecina z dorobkiem 4 punktów w tabeli. Jednak Podbudowani dobrymi meczami z Piastem Chociwel (wygranym), oraz Biali S±dów (przegrany ale po bardzo dobrej grze). Iskierka natomiast po ostatniej wygranej z Dêbem Dêbno chcia³a i¶æ za 'ciosem', tym bardziej, ¿e w tygodniu w Pucharze Polski pewnie pokona³a Mewê Resko a¿ 6:2.
pi³ka no¿na / IV liga
pi³ka no¿na / IV liga (407) 880-5209 - 23.09.2018 15:56
(412) 455-3841
autor: Pszczó³ekKamieñski Gryf w pierwszych meczach sezonu nie prezentowa³ siê dobrze. Teraz jednak z meczu na mecz gra co raz lepiej. Przed tygodniem kamienienie po raz pierwszy wrócili z tarcz± z wyjazdowego starcia a wczoraj (22.09) na w³asnym boisku potwierdzili, ¿e trudne chwilê maj± ju¿ za sob±. Wygrywaj±c na w³asnym boisku 4:0 nad siln± Polski Cukier Kluczevi± Stargard odnie¶li bowiem trzeci± victoriê z rzêdu.

Wbrew temu co pokazuje koñcowy wynik zwyciêstwo to nie przysz³o ³atwo. Mo¿na powiedzieæ, ¿e rodzi³o siê bólach a w pierwszych minutach to go¶cie ze Stargardu byli konkretniejsi w swoich poczynaniach. Zdobyli nawet gola, ale w momencie podania jeden z ich zawodników znajdowa³ siê na pozycji spalonej. Pó¼niej jednak mieli spore problemy z koncentracj± w formacji defensywnej.
pi³ka no¿na / III liga
pi³ka no¿na / III liga (505) 793-8237 - 23.09.2018 07:39
Przerwali seriê pora¿ek
autor: Artur RutkowskiGwardia Koszalin pokona³a w meczu 7 kolejki trzeciej ligi rezerwy ekstraklasowego Lecha Poznañ 1:0. Zwyciêstwo przerwa³o seriê piêciu meczów bez wygranej.

Ju¿ przed spotkaniem by³o wiadomo, ¿e gospodarzom o zwyciêstwo bêdzie niezwykle trudno. Jednym z powodów by³ fakt, ¿e defensyw± Lecha w trwaj±cym sezonie kieruje dobrze znany z gry w reprezentacji Polski - Dariusz Dudka. Ponadto bramkarzem rezerw Kolejorza jest wychowanek Ba³tyku Koszalin Karol Szymañski.

pi³ka rêczna / II Liga mê¿czyzn
pi³ka rêczna / II Liga mê¿czyzn KPRGryfino - 22.09.2018 22:02
Lider w Gryfinie
autor: KPR GRYFINO..Gryfino - mamy godzinê 19:45 - dzwoni telefon do naszego vice-prezesa Andrzej Kejs - przewodnicz±cy II ligi - 'Patrze na wy¶wietlacz, a tu sam szef wszystkich szefów - odbieram - 'Tak s³ucham' - Halo Andrzej ?? Tak - I jak tam u was w Gryfinie, macie lidera czy go¶cicie w ¶rodku tabeli ? - na co nasz Kiero - Mecz wygrali¶my, ale czy lider? czekamy na wyniki meczów II kolejki' - Tak Drodzy Pañstwo - nasza dru¿yna ogra³a dzisiaj spadkowicza z I ligi MKS Grudzi±dz 35-26 !!!

Wyst±pili¶my w nastêpuj±cym sk³adzie :
Pawe³ Go³ofit, Grzegorz S³omczyñski - Lucjan Galus, Rafa³ Lasko, Kamil Prokopczyk, Bartosz Telenga, Jakub Blejsz, Szymon To³y¿, Tomasz Matoszko, Marek Jezierski, Maciej Polak, Mateusz Kminikowski, Artur Matwis, Oskar Ga³a, Przemek Krêcki i Micha³ Klemens.
        2535902064   
 

pozosta³e informacje
pozosta³e informacje